(0)סל קניות

תכשיטי 'ברכת המלאכים'

תכשיטי 'ברכת המלאכים'
"בשם אדני אלהי ישראל, מימיני מיכאל, ומשמאלי גבריאל, ומלפני אוריאל, ומאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל"

ברכת המלאכים היא חלק מהפסוקים הנאמרים בקריאת שמע שעל המיטה.
זוהי ברכה לזימון, שמירה והגנה עלינו. אנחנו מזמנים את ארבעת המלאכים שיעטפו אותנו בהשגחה משמיים.

ארבעת המלאכים עומדים לפני כיסא הכבוד ותפקידם לשמור על ארבע כנפות הארץ. 

מיכאל הוא מלאך החסד ובשמו מאדיר את שם השם ( מי כאל, שבח לאל שאין כמותו).
גבריאל הוא מלאך הגבורה והכוח.
רפאל הוא מלאך הרפואה והבריאות (רפא-ל ירפא האל)
אוריאל הוא מלאך האור והידע. הוא אחראי על אור האל שבעולם.